Λογιστικό Γραφείο Ηράκλειο Κρήτης

Τιμοκατάλογος Λογιστικών Υπηρεσιών

Αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση

30 €

Επίδομα πετρελαίου

30 €

Διόρθωση Ε9 – Φ.Α.Π., ανά ακίνητο

15 €

Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

20 €

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)

150 €

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)

400 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3

120 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών)

50 €

Διακοπή Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε

600 €

Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων

300 €

Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.)

250 €

Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.)

100 €

Έναρξη Ο.Ε. – Ε.Ε. (Β – Γ κατ.)

300 €

Έναρξη Α.Ε

800 €

Έναρξη Υποκαταστήµατος

100 €

Επιχειρήσεις Μικτές

180 €

Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών

100 €

Εταιρείες Α.Ε

800 €

Εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε

500 €

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων

20 €

Α 21, επίδομα τέκνων

20 €

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας

10 €

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά και απεριόριστα ετησίως

100 €

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων

250 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 και με Εισόδημα ακινήτων

150 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα από ακίνητα (πλην επαγγελματιών )

70 €

Διακοπή Α.Ε

800 €

Διακοπή Ο.Ε. – Ε.Ε

400 €

Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.)

500 €

Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.)

200 €

Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Β’ – Γ’ κατ.)

250 €

Έναρξη Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε

500 €

Μεταβολή εργασιών (προσθήκη δραστηριότητας, µεταφορά έδρας, κλπ)

50 €

Εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε

200 €

Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές

150 €

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

100 €

Εταιρείες Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε

600 €

Επιχειρήσεις Ατομικές

400 €

Σημείωση:

1. Στις τιµές προστίθεται Φ.Π.Α. 24%.

2. Οι τιµές είναι οι ελάχιστες ανά εργασία στην οποία αναφέρονται.

3. Ο τιµοκατάλογος ανανεώνεται ανάλογα µε τις νέες υπηρεσίες που κατά καιρούς προστίθενται.

4. Το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε µορφής για οποιονδήποτε πελάτη, αν προηγουµένως δεν έχει προσκοµίσει απόδειξη παραλαβής – παράδοσης αρχείου και βεβαίωση από τον προηγούµενο συνάδελφο ότι δεν υπάρχουν οφειλές ή ότι έχει διακανονίσει τις οφειλές του προς αυτόν.

Share Page

Close