Αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση

30 €

Επίδομα πετρελαίου

30 €

Διόρθωση Ε9 – Φ.Α.Π., ανά ακίνητο

15 €

Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

20 €

Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)

150 €

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)

400 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3

120 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών)

50 €

Διακοπή Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε

600 €

Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων

300 €

Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.)

250 €

Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.)

100 €

Έναρξη Ο.Ε. – Ε.Ε. (Β – Γ κατ.)

300 €

Έναρξη Α.Ε

800 €

Έναρξη Υποκαταστήµατος

100 €

Επιχειρήσεις Μικτές

180 €

Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών

100 €

Εταιρείες Α.Ε

800 €

Εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε

500 €

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων

20 €

Α 21, επίδομα τέκνων

20 €

Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας

10 €

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά και απεριόριστα ετησίως

100 €

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων

250 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 και με Εισόδημα ακινήτων

150 €

Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα από ακίνητα (πλην επαγγελματιών )

70 €

Διακοπή Α.Ε

800 €

Διακοπή Ο.Ε. – Ε.Ε

400 €

Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.)

500 €

Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.)

200 €

Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Β’ – Γ’ κατ.)

250 €

Έναρξη Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε

500 €

Μεταβολή εργασιών (προσθήκη δραστηριότητας, µεταφορά έδρας, κλπ)

50 €

Εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε

200 €

Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές

150 €

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

100 €

Εταιρείες Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε

600 €

Επιχειρήσεις Ατομικές

400 €