Λογιστικές Υπηρεσίες (copy)
Λογιστικές Υπηρεσίες
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο ή στην επιχείρηση
30 €
Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων
20 €
Επίδομα πετρελαίου
30 €
Α 21, επίδομα τέκνων
20 €
Διόρθωση Ε9 – Φ.Α.Π., ανά ακίνητο
15 €
Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
10 €
Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
20 €
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες γενικά και απεριόριστα ετησίως
100 €
ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ)
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (ΜΥΦ)
150 €
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Ο.Ε. – Ε.Ε & λοιπών Νομικών προσώπων
250 €
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και Ισολογισμού χρήσης)
400 €
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 και με Εισόδημα ακινήτων
150 €
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
120 €
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με εισόδημα από ακίνητα (πλην επαγγελματιών )
70 €
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών)
50 €
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ. και ΓΕΜΗ)
Διακοπή Α.Ε
800 €
Διακοπή Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε
600 €
Διακοπή Ο.Ε. – Ε.Ε
400 €
Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων
300 €
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (κατ’ αποκοπή)
Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.)
500 €
Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.)
250 €
Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (διπλογραφικά Γ’ κατ.)
200 €
Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (απλογραφικά Β’ κατ.)
100 €
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διαδικασίες σε Δ.Ο.Υ. και ΓΕΜΗ)
Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Β’ – Γ’ κατ.)
250 €
Έναρξη Ο.Ε. – Ε.Ε. (Β – Γ κατ.)
300 €
Έναρξη Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε
500 €
Έναρξη Α.Ε
800 €
Μεταβολή εργασιών (προσθήκη δραστηριότητας, µεταφορά έδρας, κλπ)
50 €
Έναρξη Υποκαταστήµατος
100 €
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ. (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε
200 €
Επιχειρήσεις Μικτές
180 €
Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές
150 €
Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών
100 €
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
100 €
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
Εταιρείες Α.Ε
800 €
Εταιρείες Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε
600 €
Εταιρείες Ο.Ε. – Ε.Ε
500 €
Επιχειρήσεις Ατομικές
400 €

 

Επισήμανση

Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%

Το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών οποιασδήποτε μορφής για οποιονδήποτε πελάτη, αν προηγουμένως δεν μας έχει προσκομίσει απόδειξη εξόφλησης ή διακανονισμού οφειλής με τον προηγούμενο συνάδελφο .